admin

 

 

 • Voorrang geven aan een sportbeleid naar jongeren toe onder andere door de oprichting van een opleidingsschool en het behoud van de sportbeurs.

 • Onderhoud van de sportinfrastructuur verzekeren en heropfrissen van het huidige sportcomplex

 • Een nieuwe petanquebaan in het Goede Herderspark.

 • Verbetering van het fitometer-parcours in de parken.

 Posted by admin
 

 

 • Het behouden van de Raad voor zachte mobiliteit (fietsers, voetgangers, PBM,…)

 • Het gebruik van openbaar vervoer blijven aanmoedigen via het behouden en ontwikkelen van busbanen.

   

 • Het aanmoedigen van het gebruik van “Villo” en de verdere uitbouw van fietsparkeerplaatsen.

   

 • Het aanmoedigen van interne mobiliteit in Evere: Bus 45: uurrooster uitbreiden tot zondag om de verbinding Hoog en Laag Evere te verzekeren -Tram 62 : verlenging van het eindpunt tot het Noordstation – Bus 65 : eindpunt terugbrengen naar Muntplein

   

 • Metro in Evere tegen 2020

   

 • Wat het parkeerbeleid betreft, gaat de voorrang uiteraard naar de inwoners.

   

 • Geleidelijke uitbreiding van Blauwe zones op heel het Everse grondgebied om te vermijden dat niet-inwoners de vrije zones innemen.

   

 • Warenhuizen aanmoedigen om het gebruik van hun parking toe te laten buiten de openingsuren van de winkel.

 Posted by admin
 

 

 • Een ontwikkelingsplan van de lokale handel opmaken en de oprichting van een onthaalloket om het zich vestigen van handelaars te vergemakkelijken en hen advies te geven.

   

 • Behoud en uitbouw van de 2 markten.

   

 • Ontwikkeling van een  Slow Food actie om de winkeliers te sensibiliseren.

   

 • Meer banken en geldautomaten in Laag-Evere

   

 • Overlast van bepaalde winkels beperken en tegelijkertijd een divers aanbod van handelsactiviteiten garanderen.
 Posted by admin
 

 

 • Contacten ontwikkelen met  in Evere gevestigde bedrijven om zo de aanwerving van Everenaars te bevorderen en dit in samenwerking met de personeels- en tewerkstellingsdienst van het OCMW.

 • Een efficiënte, structurele link met de het bijkantoor van Actiris oprichten

 • Een individuele omkadering voor jongeren op basis van objectieve criteria ontwikkelen

 • Op lokaal niveau tewerkstellingsbeurzen organiseren.

 • Een maximale ondersteuning van de sociale economie als vector voor de creatie van werkgelegenheid.

 Posted by admin
 

 

 • Het verder zetten van de strijd tegen het sluikstorten

 • De centralisatie van alle problemen met betrekking tot properheid en netheid op gemeentelijk vlak en een doorgedreven samenwerking met Net Brussel voorzien

 • Meer gerichte informatiecampagnes voorzien, meer wedstrijden rond het thema « Nette wijken » en meer jaarlijkse acties per wijk organiseren.

 • Bij voorkeur aan de bushaltes afsluitbare vuilbakken plaatsen.

 • De administratieve boetes verhogen om alle vormen van inciviek gedrag op het gebied van netheid te bestrijden.

 • Per wijk een Netheidsraad samenstellen, en die medezeggenschap in de beslissingen toekennen.

 Posted by admin
 

 

 • Voorrang geven aan de voor de burger bruikbare groene zones, met name door het verder inplanten van groene zones in het straatbeeld, het creëren van groene zones in huizenblokken en het herinrichten van de gemeentelijke parken om ze aangenamer te maken, dit uiteraard in overleg met de inwoners.

 • Het verzekeren van het onderhoud, de renovatie en de veiligheid van de openbare groene zones en het voorzien van een regelmatigere menselijke aanwezigheid, zoals de parkwachters  zowel voor het onderhoud als inzake toezicht.

 • Het beheer van de gemeentelijke moestuinen centraliseren in één dienst. Het prioritair beschikbaar stellen van deze tuintjes aan zij die het financieel niet makkelijk hebben en het aanmoedigen van het beheer door een burgerlijk collectief.

 Posted by admin
 

 

 • Het niveau van de Politiezone Noord, erkend als één van de meest performante, onderhouden,

 • De verbinding tussen de wijkagent en de burgers verzekeren door de gemeentelijke website, maar ook door huis-aan-huis publicaties en hun participatie aan de wijkraden.  De zichtbaarheid van de politieantenne in Hoog-Evere verbeteren.

 • Het imago van Evere, als modelgemeente, inzake preventie bewaren.

 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de sociaal bemiddelaars en stadswachters versterken en de coördinatie met de andere actoren op het terrein verbeteren, ondermeer met hulp bij schooltaken

 • De stadswachters meer opwaarderen bij de Everse bevolking om hun daadkracht te versterken en de bevoegdheid om vaststellingen te doen vergroten om geen enkele inbreuk ongestraft te laten.

 

 Posted by admin
 

 

 • De creatie van een schepenambt voor Huisvesting in het College voor een betere coördinatie tussen de verschillende actoren in de materie.

 

 • Het Observatorium voor de Huisvesting versterken en de inwoners beter informeren door middel van een nieuwe  affiche     « hoe wonen in Evere »  met verwijzingen naar zowel privé- als gemeentelijke woningen, te koop en te huur staande woningen, hulp bij het bekomen van een woning, een huurwaarborg, …

 

 • De strijd tegen onbewoonbare huizen en huisjesmelkers verderzetten door mensen preventief te informeren, controles en sancties.

 

 • De openbare instanties (sociale woningen, de Regie, sociale immobiliënmaatschappijen) ondersteunen om woningen toegankelijk te maken voor eenieder en te onderhouden.

 

 • Aan bouwpromotoren een vastgestelde prijs voor een deel van hun woningen opleggen om mensen de kans om eigenaar te worden, te bevorderen

 

 Posted by admin
 

 

 

 • De kwaliteit van de gemeentelijke crèches op peil houden en de creatie van bijkomende plaatsen aanmoedigen, ondermeer door het openstellen van bedrijfscrèches voor de plaatselijke bevolking

   

 • Een nieuwe basis- en secundaire school bouwen

   

 • De opvangcapaciteit van alle Nederlandstalige en Franstalige scholen in Evere verhogen

   

 • Het aanleren van een tweede taal aanmoedigen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

   

 • Een jeugd gemeenteraad creëren om zo de jongeren meer bij het gemeenschapsleven te betrekken
 Posted by admin
 

 • Développer les contacts avec les entreprises établies sur la commune pour favoriser l’engagement d’Everois, en collaboration avec le service du personnel et le service de mise à l’emploi du CPAS

 • Mettre en place un lien structurel efficace avec l’antenne décentralisée d’Actiris qui fera un rapport trimestriel au Collège

 • Développer le coaching individuel pour les jeunes sur base de critères objectifs.

 • Organiser des bourses de l’emploi au niveau local.

 • Soutenir au maximum l’économie sociale en tant que vecteur de création d’emplois.

 Posted by admin
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha